Kropp, sinne, energi - och medvetandet

"En energiström som sänds genom ett system gör att systemet organiserar sig."
(H. J. Morowitz - Energy Flow in Biology)

Hatha Yoga och meditation

Vår undervisning bygger på en rik tradition, det kommer du att uppleva under retreaten. Utifrån en ingående kunskap om kropp och sinne har yogierna utvecklat Hatha Yoga systemet för att uppnå fysisk hälsa och välmående.

Hatha Yogan utgör den praktiska och ursprungliga delen av yoga, till skillnad från yogafilosofin. Framförallt förbereder Hatha Yoga för meditation.

Yoga och även meditation lärs in stegvis: I början enkla övningar, senare blir metoderna finare och mer djupgående, och meditationen levande och kreativ. Du kan välja bland många olika metoder vi undervisar i och använda dem som du vill.

Inlärningsprocessen kan upplevas som en utveckling. Det handlar inte om vem som blir smidigast eller om att ha intressanta upplevelser. Det rör sig snarare om att uppnå harmoni och vara i samklang med sig själv.

Du får ett överskott av energi och en insikt som gör att du kan förhålla dig skapande till ditt liv och upptäcka nya möjligheter och förmågor.

Muskler och organ

Yogaställningarnas (asana) främsta syfte är att avlägsna de störningar i kroppen som hindrar välbefinnande och koncentration.

Du börjar med att uppleva och smidiggöra kroppen med lätta rörelser. Sedan går vi vidare. Varje morgon lär du dig olika yogaställningar.

När kroppen är i ro och musklerna hålls sträckta en stund kan spänningarna inte hållas kvar - en metod som är helt unik för just klassisk yoga.

Genom att använda ställningarna regelbundet vänjer man kroppen vid att vara avspänd. Blodcirkulationen i de inre organen ökas och deras funktioner regleras. Några övningar påverkar bestämda områden i kroppen, t ex ögonövningar och ryggövningar, andra påverkar kroppen som helhet.

Andning och energi

Genom att använda andningsövningar (pranayama) exakt och regelbundet kan nervsystemet stärkas, depressioner och anspändhet tas bort och hjärnhalvorna komma i bättre balans.

De läkare som gjort undersökningar på oss i laboratorier i Köln och Hannover i Tyskland har dragit slutsatsen att det inte finns någon metod eller medicin som så effektivt normaliserar blodtrycket som yogans andningsövningar.

Med andningsövningarna lär du känna din energi, och med en ny känslighet kan du börja kontrollera den. Det är på detta sätt som yogin kan behärska de funktioner i nervsystemet som normalt ligger utanför viljans kontroll.

Verkan av detta visar sig i vardagen som ökad kreativitet och koncentration. När energins strömmar renats ger man inte upp så lätt eller blockerar sig mentalt.

Att använda hållningar (mudra) och lås (bandha) avspänner och medvetandegör bestämda områden i kroppen - de så kallade chakra, vilka speciellt har betydelse för en harmonisk enhet mellan kropp, sinne och energi.

Genom mudra blir du medveten om sambandet mellan ditt tillstånd och kroppens energifält. Om ditt energifält har begränsats av bekymmer eller sjukdom kan mudra föra energin tillbaka till dess fulla och ursprungliga form.

Publicerat i den finska resetidningen Mondo:
"Håå Retreat Center, Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Småland, är kanske det bästa stället i Europa för at lära sig yoga, dvs. asanas, andningsövningar och meditation, på ett fördjupande sätt. Retreaterna passar både nybörjare och erfarna, men är inget för lata: programmet börjar tidigt på morgonen och fortsätter långt in på kvällen, dock med lämpliga pauser. I bastun finns en finsk bastuugn, och den vegetariska/veganska maten är riktigt god." - Jorma Rusanen, ordförande för Finska Yogaförbundet.

Avspänning

Meditativ djupavspänning - Yoga Nidra

"Yoga Nidra består av tekniker som utlöser ett tillstånd då hela ditt väsen blir vitaliserat - resultatet är en stabil och varaktig avspänning i kroppen och i hela hjärnan (i betydligt högre grad än avspänningar som bygger på suggestion).
Under Yoga Nidra bygger du upp förmågan att vara fullt medveten även i mycket djupa tillstånd." 
(Swami Janakananda)

Yoga Nidra spelar en väsentlig roll vid helande, t ex genom att bygga upp och bevara ett starkt immunförsvar. Många elever berättar att Yoga Nidra är bra mot sömnlöshet. De använder CD:n Upplev Yoga Nidra regelbundet hemma.

För att kunna koncentrera sig, och för att kunna ge sig hän och uppleva t ex en yogaställning, måste man kunna slappna av. Därför är Yoga Nidra också viktig i samspelet med de andra övningarna vi använder under dagen på en retreat.

Men Yoga Nidra är inte bara avspänning. Det är en metod till att bygga en bro mellan det inre och det yttre medvetandet - för vad hjälper det att ta ett beslut om det undermedvetna stretar emot?

(Läs mer om Yoga Nidra i Den lilla boken om Yoga Nidra som medföljer CD:n. Du kan även läsa artiklar om Tantra och Yoga Nidra, och om Bilder av hjärnans aktivitet under Yoga Nidra, gjord på Rigshospitalet i Köpenhamn).

Med Yoga Nidra börjar fördjupningen.

Koncentration

Tratak - concentration practice

Med yoga spänner du av och avlägsnar det som hindrar koncentrationen. Men sinnet ska också tränas i att utnyttja den nya öppenheten och samla sig kring en sak åt gången. Vi använder olika koncentrationstekniker; Tratak där vi ser på yttre och inre objekt, och Nada Yoga där vi upptäcker de inre ljuden och lyssnar till dem.

Meditation

Att kunna meditera innebär i början att man kan släppa mentala spänningar och bekymmer. I vår undervisning går vi igenom sinnets olika dimensioner, in till vad man kan kalla verklig meditation. Detta är väsensskilt från trance, ”positivt tänkande” eller hypnos (ofta kallad ”healing” eller ”mental träning”), där man manipulerar med sinnet och begränsar det till ens egna eller andras föreställningar. Äkta meditation bygger på klarhet, en utvidgad uppmärksamhet och förhöjd energi.

Utöver enkla meditationstekniker, som vi möter i teori och praktik, innehåller retreaten följande djupgående tantriska meditationer:

Inre Stillhet (Antar Mauna) ger en grundläggande träning av uppmärksamheten. Meditationen börjar i den helhet där du befinner dig, i den värld du upplever genom dina sinnen, på den plats och i den omgivning där du för ögonblicket mediterar, och din förmåga att uppleva ökar. Från sinnena förflyttar du dig gradvis och oundvikligt genom de tillstånd, vanor, tankar och känslor som din personlighet normalt innehåller. Du lär dig att uppleva personligheten utan att genast kritisera eller analysera den, utan att hämma den eller ändra på den - du lär känna den. Därefter går du djupare, in genom olika dimensioner i ditt inre universum, till det innersta i ditt väsen, varifrån du upplever allting.

"Gott eller ont, jag är betraktaren; störning eller samling, jag är betraktaren. Om jag ändrar på kroppens ställning, är jag betraktaren. Jag är inte den som koncentrerar mig, jag är inte den som mediterar. Nej, jag är blott betraktaren av allt som sker i mig. Jag är opartisk, objektiv och klamrar mig inte fast vid något."
(Swami Satyananda)

Detta är en meditation som bäst lärs direkt från lärare till elev. Du blir hela tiden förd tillbaka till dig själv, till den som upplever bakom alltihopa. En meditation av detta slag bygger på lagar och tendenser i sinnet som är gemensamma för alla människor. Man återvänder. Vi undervisar i två versioner av denna meditation; Inre Stillhet i sju steg och Returning som består av fyra delar.

meditation

"I meditationen genomlever du en process, inte av självanalys, utan av självupplevelse. Det är här meditationen går längre än psykoanalysen i den moderna psykologin. Du analyserar inte dig själv; du ser dig själv."
(Swami Satyananda)

Det vetande eller den insikt som växer fram ur meditationen präglar också vardagen. Den representerar kärnan i tantra, den tantriska hållningen:

"Du accepterar dig själv som du är, såsom du lever. Du behöver inte vara någon annan för att realisera dig själv – eller för att leva. Du behöver inte ändra dig, du är redan – dig själv."
(Swami Janakananda)

"Du, endast du, är åskådaren och som sådan har du faktiskt alltid varit fri. Det enda som band dig var att du ansåg att någon annan var åskådaren."
(Ashtavakra Gita)

Meditationerna Ajapa Japa och Kriya Yoga. Som en äkta tantrisk meditation bygger Ajapa Japa på ett förlopp av olika metoder som för dig mot allt finare tillstånd: en bestämd andning; den psykiska andningen; ett mantra, chakra och andra djupare metoder.

Emellertid börjar vi med en enkel variation av Ajapa Japa (Energins Källa). Sedan fortsätter vi med den egentliga Ajapa Japa-meditation, som består av nio steg. Först stärks och renas ditt energifält och därefter samlas ditt sinne och ditt tillstånd fördjupas.

På så sätt bygger meditationen upp ett energifält och ett tillstånd där blockeringar och begränsande föreställningar har svårt att få fotfäste. Detta ger stabilitet och verklig handlingskraft - det vill säga om du förmår att använda handlingskraften i ditt dagliga liv (se Karma Yoga).

Ajapa Japa-meditationen är början till Kriya Yoga.

Chakra

Den kunskap vi idag har om chakra kommer från yogatraditionen. Tidigare var de kända hos alkemisterna i Europa, i den judiska traditionen i Kabbalan och i Nordamerika hos bl. a. hopi-indianerna.

Yogaövningarna balanserar dina chakra på ett grundläggande sätt. Var och en av de klassiska ställningarna har sitt chakra. I det djupa tillstånd du upplever när du är helt stilla i en yogaställning, samlar du uppmärksamheten vid ett särskilt område i kroppen, platsen för ställningens chakra.

Med mudra och bandha kommer du att kunna påverka dessa områden med din energi.

I Yoga Nidra nås de med symboler och mantra.

I Chakra Rohana & Avarohana tränas den inre känsligheten genom att du sjunger och koncentrerar dig på bestämda toner i de områden av kroppen som står i förbindelse med de olika chakrana.

Chakrana har betydelse för kroppens psykosomatiska balans, och för hur man kan behärska de funktioner som normalt ligger utanför viljans eller medvetandets kontroll (det autonoma nervsystemet). Matsmältningen kan regleras medvetet, och talrika rapporter beskriver att yogier förmår sänka hjärtaktiviteten så bara känsliga instrument kan mäta att de är vid liv.

Under meditationen växer insikten efterhand fram om vad chakrana egentligen är, nämligen virvlar eller korridorer in genom ditt väsen - där kropp, sinne, energi och ditt innersta flyter samman. Chakra betyder 'cirkel', 'hjul' eller 'virvel', 'energivirvel'.

"När du har lärt känna chakrana kommer du att upptäcka att de fungerar som ’sinnen’ i de psykiska dimensionerna, som t.ex. ögon, öron och även rösten fungerar i den fysiska dimensionen."
(Swami Janakananda)

Karma Yoga

Kar ma Yoga in fields

Du lär dig mycket under retreaten, men allt försiggår inte i undervisningslokalen. Din kropp måste också kunna omsätta den energi du uppnår genom övningarna. En viktig del av processen är därför att delta i det gemensamma arbetet kring Håå Retreat Center: i trädgården, i skogen, på fälten, matlagning, brödbakning, diskning och städning eller ett reparationsarbete på huset.

Socialt sett innebär Karma Yoga (som dessa aktiviteter kallas) att du gör något tillsammans med andra och för andra, och att du inte förväntar dig att bli uppassad.

Det är ju inte ett hotell du har kommit till, utan en retreat för människor som vill arbeta med sig själva. Ett av de resultat detta bör ge är att du sedan bättre kan ta itu med de uppgifter och utmaningar som väntar därhemma. Aktivitet skapar energi och handlingskraft.

”När man är aktiv, är man stabil. Bara genom handling uppnår man stabilitet. När man uppnår lycka är man aktiv. En som inte kan finna lyckan är inte aktiv.”
(Chandogya Upanisad).

Denna hemlighet har många upptäckt på våra retreater.

Utan Karma Yoga skulle det inte vara möjligt att hålla så omfattande retreater som dessa. Retreaten erbjuder många vägar till fördjupning. Men de förväntade resultaten skulle inte uppnås på ett harmoniskt sätt utan utåtvänd aktivitet och gemensamma uppgifter. När du släpper något och ger något kan du bättre motta det du kom för. Energin omsätts och ställs till ditt förfogande. Karma Yoga är en aktivitet som skapar balans i hela retreatförloppet, och medverkar därför i hög grad till att öka ditt välbefinnande.

Karma Yoga står på programmet ca 1½ timme varje dag. Dessutom deltar du några gånger i veckan i köksarbetet, antingen på eftermiddagen eller på kvällen.

Tarmsköljning

Yoga börjar med reningsprocesserna: neti, nässköljning se bild, kunjal och shankhaprakshalana, tarmsköljning, som vi gör en dag i början av kursen.

New-Image-cheers
shankvand2

Först sköljs hela matsmältningssystemet genom att du dricker varmt saltvatten. Med hjälp av några enkla yogaövningar förs vattnet från magsäcken genom tarmarna och ut genom ändtarmen. Sedan töms magsäcken på det resterande saltvattnet och till sist sköljs näsan. Efter det vilar du i en timme. Sedan äter du en speciell maträtt och vilar dig ordentligt.

De följande tio dagarna håller du en diet som skonar tarmarna och bevarar den harmoni som uppstår i kroppen genom reningsprocesserna.

Om du röker är det lätt att sluta i förbindelse med dessa övningar – låt inte vanan automatiskt bestämma, utan lyssna till kroppen och undvik rökning så länge dieten pågår. Med yogan kan du ge ditt nervsystem en chans att klara sig självt - utan nikotinets förmyndarskap.

shankhaprakshalana tar bort de grova spänningarna i kroppen och hjälper till att bygga upp en större känslighet. Därigenom får du större utbyte av retreaten. Läs vänligen detaljerna om tarmsköljningen och den speciella diet du följer i 10 dagar.

Neti, nässköljning, kan du göra dagligen under retreaten. Det renar luftvägarna, förebygger allergi och förkylning och gör det lättare att göra andningsövningar (se mer om nässköljning här).

Föredrag och satsang

Olika ämnen, som ytterligare klargör bruket av yoga och meditation, gås igenom under föredrag och samtal: hur man förhåller sig till påverkan och till smärta; vad det avspända och meditativa tillståndet egentligen kan användas till; olika elementära och avancerade meditationer och tekniker; förmågan att uppleva, som en helande och förebyggande faktor i livet.

Musik och dans

Sufi dance

Se också

Kraften i sången, musiken och dansen

Tystnad

På schemat står tystnad (mauna) och detta är bokstavligt menat. Vi låter därmed hjärnan vila, i synnerhet den vänstra hjärnhalvan. Vi pratar inte, skriver inte och läser inte under de två och ett halvt dygn tystnaden pågår (se också Kriya Yoga-retreaten,  Tremånaders Sadhana-retreaten,  och Prana Vidya-retreaten).

För de flesta kommer detta som en överraskande lättnad. Tystnad ökar den inre uppmärksamheten och öppenheten gentemot omgivningen. Sinnet blir fint inställt och inlärningen av yoga och speciellt av meditation förbättras. Tystnad under längre tid tar bort spänningar i synnerhet från hjärnan och ansiktet.

Förutom de dagar då vi är tysta hela tiden, ber vi dig att alltid vara tyst i yogarummet, oavsett när du går dit, och vid måltiderna i matsalen.

... och individuell vägledning

För många är det först under de allra sista dagarna det blir klart vad vi egentligen gör och hur detta verkar. Då talar vi om det du lärt dig och hur du kan använda det när du kommer hem. Du har också möjlighet till ett personligt samtal med retreatens lärare.

Under retreatens gång kan du också få individuella råd. Förvänta dig dock inte samtalsterapi; det handlar först och främst om att låta möjligheterna stå öppna och att uppleva.

Redan från början uppmanar vi dig att inte tala om det du upplever i din meditation med de andra deltagarna. Det ska inte fastläggas av dina egna eller av andras åsikter. Smält det själv och få på det sättet största utbytet av det du lär dig.

Du hela människa
vad än du gör
det kan du göra

"Jag åkte till Indien för att lära mig mer om yoga och reste runt till olika ashram därnere, men den yogaundervisning jag fann var ytlig. Ingenstans mötte jag den intensiva och djupgående process som man deltar i på era retreater." (Svensk elev)

Fritiden

I landskapet och i skogen kring Håå Retreat Center kan du gå promenader eller åka skidor.

Trakten har ett ovanligt rikt djur- och fågelliv.
Det finns många rådjur och om du har tur kanske du får syn på en älg eller utter – på hösten och våren kommer tranor, gäss och svanar förbi.

Där ån mynnar ut i sjön har vi en båt och flera kanoter som du gärna får använda.

De olika aktiviteterna vi erbjuder under fritiden hör i högsta grad till retreatens process. Som du har läst i texten om Karma Yoga får du största utbytet av retreaten om du är aktiv, och det gäller naturligtvis också under fritiden.

Tur på isen

På vintern är du välkommen att använda skolans skidor och skridskor (men ta gärna med dina egna).

Du kan också lära dig att använda våra bio-feedback apparater och mäta olika reaktioner i din kropp, som man normalt inte uppfattar. Med hjälp av apparaternas signaler blir du medveten om när du spänner eller slappnar av i en muskel eller i hjärnan, och när du ökar eller sänker ditt hudmotstånd.

Pyramiden och bastun

I Pyramiden kan du flyta stilla i kroppsvarmt saltvatten. Frånvaron av sinnesintryck får tankarna att falla till ro och kroppen att slappna av – av sig själv. Läs mer om Pyramiden och pratyahara.

Vissa eftermiddagar använder vi vår finska vedeldade bastu.

Ta gärna med ritblock och färgpennor. Det är bra att rita och måla, speciellt på de längre retreaterna.

En dag kan se ut så här:

5.15Väckning, nässköljning
5.50-6.15Koncentrationstekniker
6.15-8.00Yogaställningar och andningsövningar
8.15-8.45Te – dalia, gjort på dinkel, ris eller korn
8.45-10.15Karma Yoga
10.15-10.50Meditativ djupavspänning: Yoga Nidra
10.50-11.50Meditation: Ajapa Japa
12.00Lunch
12.00-16.00Fritid för promenader, ridning, bastu osv
16.00-17.00Yogaställningar, andningsövningar mm
17.15-18.00Meditation: Returning eller Inre Stillhet
18.00Kvällsmat
20.00-22.00Föredrag, satsang, meditation, kirtan eller sufidans
ca:22.00Vi går till ro

Kom endast för det vi undervisar i

Använd inte andra metoder (meditationer, terapier, massage, astrologi, tarot osv.) medan du är här – varken ensam eller tillsammans med andra. Av hänsyn till dina knän är det bäst inte att jogga under kursen. Var vänlig att inte ta med dig en mängd böcker eller tidskrifter. Detta gör att vi som lärare på bästa sätt kan se till att du får den utlovade verkan, och du kan lättare tillägna dig det du kom hit för.

Läs om vår längsta och mest avancerade retreat: Tremånaders sadhana-retreaten

Retreatöversikt - tider, priser och lärare