Tremånaders sadhana-retreat

I en sadhana använder man sig av det "som leder till målet".
Det omfattar allt som väcker ens medvetande och håller det vaket…

Tremånaderskursen är en enastående invigning och en möjlighet till att uppnå en djupgående erfarenhet, genom träning i avancerad yoga och meditation. En utgångspunkt för en större insikt i livet.

"Vilka förutsättningar ska jag uppfylla?" frågar du kanske. Endast två saker - ditt beslut att delta, din lust att genomleva en intensiv sadhana-period och ditt behov av att gå på upptäcktsfärd i dina egna möjligheter är tillräckligt.

Datum
22 jan. - 19 apr. 2025
Pris
39 920 - 49 900 SEK

På sadhanaretreaten kommer du att stifta bekantskap med den tantriska yogans allra finaste metoder och vetande - ett vetande som kan användas för att göra upp med hämmande vanor och tillstånd. Du upptäcker nya möjligheter hos dig själv; för välmående, för kreativitet, eller vad du annars vill använda en starkt ökad koncentration och energi till. Som deltagare kommer du att lära dig och få erfarenhet av sådant som är omöjligt att tillägna sig under andra förhållanden.

Att delta i Tremånadersretreaten är en förutsättning för att kunna påbörja yogalärarutbildningenHåå Retreat Center.

Kriya Yoga

Retreaten omfattar förberedelse till och inlärning av Kriya Yoga, en av de mest verkningsfulla transformationsmetoderna, samt andra avancerade meditationer och yogametoder. Kriya Yoga är en dynamisk och samtidigt djupgående tantrisk meditation. Den innehåller många olika kriya, från starkt energigivande och fysiskt verkande till fina processer, som når utöver det vanliga sinnets räckvidd.

Kriya betyder process och är även ett vidare begrepp inom yoga. Ordet används om reningsprocesserna: ”Hatha Yoga Kriyas”, och om en hållning i Raja Yoga, som emellertid inte ska förväxlas med den tantriska Kriya Yoga, som inte är en sexuell praxis.

Mellan de olika kriya i Kriya Yoga finns ett samspel som är viktigt - både under inlärningen och senare när du kommer att använda olika förlopp av Kriya Yoga på egen hand.

På mina resor runtom i världen har jag träffat människor som lärt sig Kriya Yoga på ett ofullständigt sätt, och utan kännedom om detta samspel. De sökte därför min hjälp. De hade undervisats av en person som inte själv mottagit den direkt från sin lärare. Han tillhörde kanske en organisation, där man sa sig undervisa i Kriya Yoga, men han kände inte till undervisningsmetoderna och villkoren för denna yoga. Inte heller hade han undersökt Kriya Yogan personligen genom att använda den under lång tid.” (Swami Janakananda)

Swami Janakananda är den förste i Europa som undervisar i hela den tantriska Kriya Yoga under samma förhållanden och villkor som då han mottog den från Swami Satyananda. Han har använt denna yoga sedan han levde i Swami Satyanandas ashram och blev undervisad, satt på prov och tränad av honom. Nu har Swami Janakananda över 40 års erfarenhet av att undervisa i Kriya Yoga och berika människors liv.

"Redan innan jag träffade Swami Satyananda hade jag haft spontana upplevelser av Kriya Yoga när jag läste Swami Yoganandas bok En yogis självbiografi. De ägde rum under min meditation, när jag gjorde yoga och i mina drömmar.

Så snart jag kom till ashramet, innan jag hunnit deltaga i någon undervisning, fortsatte mina spontana upplevelser av fler nya kriya. Men även om jag hade stora förväntningar och önskade lära mig Kriya Yoga, behövde jag få dessa upplevelser bekräftade - de låg trots allt väl långt från den verklighetsuppfattning jag vuxit upp med. Först då jag blev undervisad, och senare invigd, av Swami Satyananda, vågade jag helt och fullt använda det jag tidigare upplevt. Då märkte jag det starkt andliga värdet av dessa speciella kriya.”  (Swami Janakananda)

Kriya Yoga avslöjas endast under inlärningsprocessen så att den egentliga upplevelsen inte blockeras av en intellektuell ”förståelse”. Den lärs i steg: först den lilla Kriya Yoga, Ajapa Japa-meditationen, som även kan läras på 10- eller 14-dagarsretreaterna här på Håå Retreat Center. Den bör därefter användas självständigt en tid parallellt med Hatha Yoga så att kropp, sinne och energi förbereds och renas.

Den avancerade Kriya Yoga bör enligt traditionen endast ges vidare under speciella ashram- eller retreatvillkor, ett krav som våra retreater till fullo uppfyller.

De olika kriya kompletterar varandra, och var och en bidrar med sin verkan till processen, så att den blir både harmonisk och djup. Därför lärs alla kriya i ett sammanhängande och ostört förlopp. De lärs in under en tystnadsperiod, som varar i ca 21 dagar på Kriya Yogaretreaten - det absoluta minimum för en invigning i Kriya Yoga - och i de ideala 33 dagarna på Tremånadersretreaten.

(Se en ingående beskrivning i dessa två artiklar: Om sadhana – om cykler i helande och inlärning och om att iaktta tystnad under invigningen i Kriya Yoga - och - Växthuset, processen och ritualen – Om att inviga och bli invigd i avancerad Kriya Yoga).

Tremånadersretreaten är uppdelad i tre perioder:

Början

Under de första fem veckorna tränas koncentration, smidighet och avspänning och du lär dig att visualisera och meditera. En del av innehållet i denna period beskrivs under 14-dagarskurserna; se Uppmärksamhet och upplevelse - och - Kropp, sinne, energi – och medvetandet.

På Tremånadersetreaten går vi mer gradvis fram och ger dig en ännu grundligare erfarenhet av yoga och meditation. Samtidigt är denna period en uppvärmning och förberedelse för Kriya Yoga.

Kriya Yoga-perioden

Nu intensifieras det hela och meditationerna börjar tidigare på morgonen. Under ca 33 dagar invigs du i Kriya Yoga under fullständig tystnad - inte ett ord talas, skrivs eller läses, förutom av lärarna. När du avstår från att tala om det du upplever begränsar du inte dig själv – du håller möjligheterna öppna. Tystnaden ökar din uppmärksamhet.

Parallellt med Kriya Yogan fortsätter vi att fördjupa meditationen Antar Mauna (Inre Stillhet). Du lär dig även Chaya Upasana (skuggmeditation), spegelmeditation och olika former av visualisering m.m.

agoshari

Denna invigning, utöver själva inlärningen av Kriya Yoga, kan ge dig en förmåga att inse och möta dina begränsningar och möjligheter - ibland direkt: som känslor och tankar som dyker upp av sig själva. Vissa metoder eller ritualer hjälper dig att bli medveten om en avvisande hållning eller rädsla – som du sedan kan släppa.

Du upptäcker att arbetet med dig själv inte är baserat på självupptagenhet eller på föreställningar om att du ska vara ”helig” eller ”felfri”. Utifrån en grundläggande acceptans av dig själv blir du medveten om i hur hög grad du skapar ditt liv. Beslut och idéer som uppstår under denna period av retreaten kan senare komma att påverka ditt liv på ett avgörande sätt.

För att lära dig Kriya Yoga måste du helt låta bli att röka. Du måste även stanna på skolan under hela retreatperioden, frånsett promenader vid sjön och i skogen. I övrigt gäller samma villkor som för de andra retreaterna.

Under retreatens första och sista period kan du göra anteckningar och vissa teoretiska studier. När du lär dig Kriya Yoga är det dock ett krav att du inte skriver ned något eller talar med andra om de olika kriya.

Ditt minne ska inte göras beroende av "förståelse" eller ett papper. Inte bara en liten del av din hjärna, utan hela din organism kommer att komma ihåg...

Det hela samlas

Under den tredje perioden, blir ditt personliga förhållande till yoga och retreatens positiva verkningar rotfästa. En sak är att lära sig något, en annan att använda det regelbundet. I början är det viktigt att ha gynnsamma förhållanden för att kunna inarbeta dessa nya vanor, och ro till att göra egna upptäckter. Förutom detta får du nu vägledning i hur du kan använda yogan när du kommer hem.

I denna sista treveckorsperiod fördjupar du ytterligare din kännedom om meditation. Bestämda metoder bildar grund för denna vidare träning: den avancerade meditationen Chidakash Dharana (den inre rymden) som är släkt med Antar Mauna, och Prana Vidya (vetande om vitalenergin), en metod till att hela och stärka dig själv och andra.

Vetenskapens intresse för kursen

1986 - 1991 undersökte vetenskapsmän från Tyskland och Danmark verkningarna av Tremånadersretreaterna.

Neuropsykolog Erik Hoffman, Köpenhamn:

"Den vänstra hjärnhalvan styr språk samt logiskt och analytiskt tänkande. Den högra hjärnhalvan tänker i bilder, förnimmelser och känslor - är helhetsuppfattande, spontan och intuitiv. Det biologiska fundamentet för individens kreativa utveckling är därför en 'korrekt' balans och kommunikation mellan de två hjärnhalvorna. Oavsett om eleverna hade för mycket eller för lite aktivitet i den ena eller den andra sidan av hjärnan när de kom till retreaten, visar undersökningarna av Tremånadersretreaterna klart att eleverna uppnådde en positiv stabilisering av balansen mellan hjärnans två halvor.”

research_image_365b_w

Och:

”Genom att mäta hudmotståndet visade det sig att elevernas avspänningsförmåga väsentligt förbättrats och att det autonoma nervsystemet blivit mer flexibelt. Det kan också konkluderas att eleverna efter retreaten var betydligt lugnare och mindre ängsliga än folk i allmänhet - en slutsats som eleverna själva kunde bekräfta."

Läs även om Varaktiga och djupgående verkningar - 6 års forskning om Tremånadersretreaterna på Håå Retreat Center. och Kartläggning av hjärnans aktivitet efter Kriya Yoga.

Portrett
OM-Sw
Swami-Ma-Sita-S

Vi är två lärare som förmedlar Kriya Yogan.

Efter att ha undervisat i mer än 30 år i yoga och meditation, i nära samarbete med Swami Janakananda, har Swami Ma Sita genomgått en omfattande och djupgående träning i konsten att undervisa i Kriya Yoga. Genom denna utbildning vet hon också hur man beaktar villkoren för att kunna hålla en Kriya Yoga-retreat.

Den tyska undersökningen leddes av professor Thomas Schmidt från institutet för folkhälsa vid Hannovers universitet. Han bekräftar att retreaten - och yoga och meditation - förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, stabiliserar blodtrycket, optimalt förbättrar blodets innehåll av fettämnen och att eleverna blir betydligt bättre på att klara stress.

OM-Sw
H04-meditation_w3,2-(RGB-fra-cmyk)

Ditt eget förhållande till retreaten

Viktigt är att förstå att yoga och meditation inte är produkter man bara köper - och sedan sker resten av sig självt. Ingen kan tvingas att vara lycklig, men man kan använda medel till att ta bort det som står i vägen. Det innebär ett samarbete - med din egen personlighet och med oss som undervisar.

Yoga frigör dig inte
det gör du själv
använd den till det
du vill

Ja, yoga verkar faktiskt bara om du använder den.

Kom därför bara om du har lust att genomleva denna intensiva träning och följa dess villkor.

Se också:

Kriya Yoga-retreaten

Retreatöversikt

Var hittar du oss?