Kartläggning av hjärnans aktivitet efter Kriya Yoga

av psykolog Erik Hoffmann


När hjärnan arbetar kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt - livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor genom att placera elektroder utanpå huvudet, förstärka signalerna och visa dem på en dataskärm. Denna mätmetod kallas elektroencefalografi (EEG). Hjärnvågorna svänger med olika hastigheter (frekvens) beroende på medvetandetillståndet, liksom svängningarnas storlek (amplitud) kan variera.

Det finns ett direkt samband mellan en persons aktivitets- eller uppmärksamhetsnivå och dennes hjärnvågsfrekvens (se fig. 1). Under omedvetna tillstånd (t.ex. djup sömn) uppträder de långsamma deltavågorna med stor amplitud på EEG:et. I halvmedvetet tillstånd, mellan vakenhet och sömn, är thetavågor ofta dominerande; och under det vakna, mentalt avspända tillståndet med slutna ögon dominerar alfavågor hos de flesta människor. Slutligen uppträder de snabba betavågorna med låg amplitud under vaken, medveten aktivitet. EEG-mätningar kan således avgöra om en person är medveten eller omedveten. Ju lägre EEG-frekvensen är, desto mer omedvetet är tillståndet (fig. 1).

Fyra typer av hjärnvågor

Betavågor (13-36 svängningar/sek [Hz]). Detta är hjärnvågorna vid normalt vaket tillstånd, associerat med tänkande, problemlösning och aktiv uppmärksamhet riktad mot den yttre världen. Mental spänning, upphetsning och ångest kan öka både amplitud och frekvens hos betavågorna.

Alfavågor (8-13 Hz). Alfa är de mest dominerande av hjärnvågorna. De flesta människor har någon alfa-aktivitet i sitt EEG. I synnerhet när de sluter ögonen, slappnar av och vänder uppmärksamheten inåt, ökar både alfavågornas förekomst och amplitud. Alfavågorna, som signalerar medveten uppmärksamhet, är "bron" eller "tillträdesbiljetten" till det omedvetna, som representeras av ännu lägre frekvenser (theta och delta).

Thetavågor (4-8Hz). Theta är de dominerande hjärnvågorna hos mindre barn. Hos vuxna uppträder thetavågorna vanligtvis bara under drömmar och dåsighet, samt vid starka känslor. Thetavågor bildas djupt inne i hjärnan och reflekterar omedveten aktivitet associerad med känslor och drömmar. Både när man kommer nära omedvetna minnen under djup meditation, och nära förträngda känslor i terapi, ökas theta-aktiviteten. En förutsättning för att man har medveten tillgång till, och kan minnas, det omedvetna innehållet är en permanent närvaro av alfavågor på EEG:et. Utan alfa förblir det omedvetna innehållet omedvetet.

Förekomsten av en viss mängd theta i vilo-EEG:et blandat med alfa kan vittna om personlig insikt och kreativitet.

Deltavågor (0.5-4 Hz). Delta ses hela tiden hos nyfödda barn och hos vuxna under djup sömn. Dessa långsamma vågor är associerade med basala överlevnadsfunktioner belägna djupt inne i hjärnan. Under psykoterapi, där patienter genomlevt sin egen födsel, har förekomst av deltavågor observerats. Deltavågor är förbundna med de djupaste medvetenhetsnivåerna. Några menar, att deltavågor påvisar kontakt med det kollektivt omedvetna. Deltavågor blandat med alfa kan reflektera en inre intuitiv, empatisk radar, ett slags sjätte sinne.

Fig. 1

Syfte med undersökningen av Kriya Yoga

Vi önskade studera verkningarna av Kriya Yoga-meditation på hjärnans elektriska aktivitet (EEG). I den vetenskapliga litteraturen rapporteras ofta om fler alfa- och thetavågor i hjärnan under och efter olika former av meditation. Den tantriska Kriya Yogan är en stark metod för att väcka och utvidga medvetandet, samt till att stärka den vitala och psykiska energin. Vi antog därför att EEG-mätningar av hjärnans aktivitet före och efter en Kriya Yoga-session skulle visa betydande förändringar. Vi önskade även kartlägga hjärnans aktivitet på färgade brainmaps (se fig. 4 och 5) under de speciella medvetandeförändringar som uppträder i samband med Kriya Yoga.

Fig. 2. Ökning av alfa- och theta-amplituder efter två timmars Kriya Yoga

Wilcoxon test: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns=not significant)

Elektrodernas placering ovanpå huvudet vid mätningarna.

Mätresultat

Elva yogalärare från Skandinavisk Yoga och Meditationsskola - alla med flera års erfarenhet av Kriya Yoga - deltog i undersökningen. EEG-mätningar företogs omedelbart före och efter två timmars Kriya Yoga från åtta elektroder, fyra över vänstra och fyra över högra hjärnhalvan, placerade på huvudet med hjälp av elastiska band. De förstärkta EEG-signalerna överfördes till en dator, visades på skärmen och lagrades samtidigt på hårddisken. Datan analyserades därefter och delades upp i delta-, theta-, alfa-, och betavågor.

Efter meditationen sågs, hos 10 av 11 försökspersoner, en betydande ökning i hjärnan av alfa- och theta-aktivitet. Hos några var det tal om mer än en fördubbling av alfavågorna. Störst var ökningen av dessa vågor i den bakre delen av hjärnan (parietala området), där både alfa- och theta-aktiviteten genomsnittligt steg med ca. 40% (se fig. 2). Dessa vågor visade en generell tendens att sprida sig från den bakersta delen och framåt i hjärnan. Hos 10 av de 11 högerhänta personerna steg alfa-aktiviteten mer i höger än i vänster sida i det temporala området (fig. 3). Betydelsen av dessa förändringar diskuteras nedan.

Alla ovannämnda resultat är statistiskt signifikanta och kan därför inte tillskrivas tillfälligheter.

Fig. 3. Ändringar i det temporala höger/vänster (H/V) alfa-förhållandet efter två timmars Kriya Yoga

Idealiskt hos psykiskt friska människor är ett H/V förhållande på 1,05 till 1,10 - alltså en lite större (kulturbestämd?) aktivitet i vänster än i höger sida.

Under djup avspänning närmar sig människan dock en balans på 1,00 mellan hjärnhalvorna.

Hos psykiatriska patienter däremot finner man ett H/V förhållande långt under 1,00. Ju svårare den psykiska störningen är, desto lägre sjunker värdet: T. ex. kan man finna värden hos ångestneurotiker från 0,93, till extremt låga värden från 0,50-0,60 hos paranoida (Hoffmann 1982).

 Bättre kontakt med känslor och det undermedvetna

Den betydande ökningen av alfa- och theta-aktivitet, funnen i de flesta områdena av hjärnan efter meditationen, (fig.4.) visar att hjärnan är djupt avspänd och fokuserad efter Kriya Yoga. Det visar också att de mediterande har fått bättre kontakt med sitt undermedvetna och med sina känslor.

Den starkt ökade alfa-aktiviteten i den högra temporalloben är ett intressant fynd. Nyligen gjorda amerikanska studier har visat att hämmade, depressiva personer har mest alfa i det vänstra fronto-temporala området; medan optimistiska, utåtriktade människor har mest alfa i motsvarande område i höger sida. En ökning av alfa i höger sida, som påvisats i denna undersökning av Kriya Yoga motverkar således, enligt de amerikanska undersökningarna, stress och depressioner.

Åtskilliga vetenskapliga undersökningar har demonstrerat att theta-vågor på EEG:et (blandat med alfa) hänger samman med uppdykandet av tidigare omedvetna känslor, bilder och minnen hos individen. Hjärnforskare hävdar att individen i det förhöjda alfa/theta-tillståndet kan konfrontera och integrera omedvetna processer.

Dessa erfarenheter från modern forskning stödjer de erfarenheter man genom årtusenden har haft med Kriya Yoga, nämligen att i det meditativa tillståndet, karakteriserat av hög alfa/theta-aktivitet, kan en avreaktion eller "utrensning" av omedvetet material förekomma hos individen. Föreliggande undersökning demonstrerar, att Kriya Yogan är en synnerligen effektiv teknik att öka alfa/theta-aktivitet på EEG:et, och därigenom stärka de positiva verkningarna förbundna därmed.

 

Fig. 4 . Kartläggning av hjärnans aktivitet före och efter Kriya Yoga

Efter två timmars Kriya Yoga är både alfa- och theta-aktiviteten starkt förhöjd. Det visar att vederbörande efter meditationen är mer avspänd och i bättre kontakt med sina känslor och sitt undermedvetna.

Innan Kriya Yoga

eh Brainmap before Kriya Yoga

Efter Kriya Yoga

eh Brainmap D Kriya Yoga

 

Fig. 5.   Bilder av hjärnans elektriska aktivitet = brainmaps

 

Dessa brainmaps är gjorda på underlag av ca. 60 sekunders upptagning av hjärnvågor från åtta EEG-kanaler under vila. Fyra elektroder är satta på vänster sida, fyra på höger sida (och en jordförbindelse på toppen) av huvudet (se fig. 2). En brainmap konstrueras på basis av en frekvensanalys, som visar fördelningen i hjärnan av delta-, theta-, alfa- och betavågor.

Som framgår av bilden till vänster består en brainmap av sju ovala bilder, som var för sig, med hjälp av färger, anger fördelningen i hjärnan enligt en bestämd EEG-parameter. Dessa bilder symboliserar hjärnan sedd från ovan, där den lilla spetsen visar näsans placering. Mest intressant är de fem bilderna till höger, som visar fördelningen av delta-, theta-, alfa-, beta-1 och beta-2 vågor. De enskilda bilderna visar, i överensstämmelse med den höga färgskalan, hjärnvågornas genomsnittliga svängning (amplitud) under var och en av de åtta elektroderna. Således anger den mörkblå färgen mycket små amplituder, grön och gul visar medel till höga amplituder, medan röd och vit färg indicerar maximala amplituder. De två ovala bilderna till vänster anger fördelningen av den genomsnittliga alfa-frekvensen, respektive fördelningen av den totala amplituden oberoende av frekvensen (0,5-36 Hz).

Jämförelse av Kriya Yoga med andra tillstånd

Fyra exempel på brainmaps som visar en tilltagande grad av kontakt med det undermedvetna: Personen med starka förträngningar (a) har ringa kontakt, medan den mediterande personen (d) har bäst kontakt med sitt undermedvetna.

Observera att dessa fyra brainmaps kommer från olika av varandra oberoende undersökningar, bild d. kommer från en tidigare undersökning på några av skolans lärare där man mätte under Kriya Yoga. Nuvarande undersökning däremot mäter skillnaden före och efter Kriya Yoga-meditation (se fig. 4).

 a. Förträngning - Extremt lite alfa och theta indicerar känslomässig blockering med ringa kontakt med det undermedvetna.

 

eh Brainmap B Normalb. Normal - Moderat alfa samt någon theta visar god balans mellan medveten och omedveten aktivitet, med viss kontakt med det undermedvetna.

 

c. Hypnos - Hög theta-aktivitet under djup hypnos visar aktivering av det omedvetna. Låg till medel alfa visar att det är liten eller ingen medveten upplevelse av vad som försiggår i det undermedvetna.

 

d. Kriya Yoga - Hög theta-aktivitet under pågående Kriya Yoga-meditation visar aktivering av det omedvetna, samtidigt som den superhöga alfa reflekterar en starkt koncentrerad medveten uppmärksamhet. Här är det optimal kontakt med känslor och det undermedvetna.