Yoga grundkurs

Info in English further down

YOGASTÄLLNINGAR
Vi börjar med lätta spänningsfrigörande övningar som smidiggör och stimulerar hela kroppen. Sedan följer övningar som speciellt stärker rygg och balans - och slutligen gör vi de djupgående klassiska ställningarna. Kursen är ett förlopp. Varje yogaprogram har en verkan i sig - men är även en förberedelse för övningarna på nästa lektion.

ANDNINGSÖVNINGAR
höjer din energinivå. De utförs efter yogaställningar och före avspänning och meditation. När de används regelbundet förbättras balansen mellan hjärnhalvorna. Mentala spänningar löses upp och du kan släppa tillstånd som stress och depression. Härmed stärks din koncentration och handlingskraft. Mer information om andningsövningarna.

YOGA NIDRA
Meditativ djupavspänning som medvetandegör och avspänner både din kropp och ditt sinne. Under Yoga Nidra ligger du helt stilla på rygg och följer en metod som läraren vägleder. Vid regelbundet bruk av Yoga Nidra blir det lättare att slappna av i vardagen och sömnkvaliteten förbättras. Yoga Nidra ingår i alla våra yoga- och meditationskurser.

TRATAK
På kurserna i Yoga, Avspänning & Koncentration ingår koncentrationstekniken Tratak. Här tränar du förmågan att avspänt hålla uppmärksamheten på en sak. Tratak löser upp spänningar kring ögonen och gör det lättare att visualisera.

MEDITATION
På grundkurserna i Yoga och Meditation lär du dig Returning®, som är en enkel variant av meditationen Inre Stillhet och de första stegen av meditationen Energins Källa®.

Yoga Course for Beginners:

YOGA POSES (Asana)
We start with easy tension-releasing exercises that stimulate the whole body and make it supple. These are followed by exercises that specifically strengthen your back and improve your balance. Finally, we learn the deep-reaching classical poses. The course is a process. Each yoga program has an effect in itself - but is also a preparation for the exercises in the next lesson.

BREATHING EXERCISES (Pranayama)
raise your energy level. They are practiced after the yoga poses and before the relaxation and meditation. When used regularly, they improve the balance between the brain hemispheres. Mental tensions are dissolved and you can release such states as stress and depression. Thus strengthening your concentration and your ability to act. More information about breathing exercises.

YOGA NIDRA
A meditative deep relaxation that removes tensions and raises awareness in both your body and mind. During Yoga Nidra, you lie completely still on your back and follow a method guided by the teacher. With the regular practice of Yoga Nidra it becomes easier to relax in everyday life and the quality of sleep is improved. Yoga Nidra is part of all our yoga and meditation courses.

TRATAK
The courses in Yoga, Relaxation and Concentration include the concentration technique Tratak. Here you train the ability to keep your attention on one thing in a relaxed manner. Tratak releases tension around the eyes and makes it easier to visualize.

MEDITATION
The beginners courses in Yoga and Meditation teach you Returning®, which is a simple variant of the meditation Inner Silence, and the first steps of the meditation Source of Energy®.