Yoga grundkurs

Info in English further down

Yogaställningar

Vi börjar med lätta spänningsfrigörande övningar som smidiggör och stimulerar hela kroppen. Sedan följer övningar som speciellt stärker rygg och balans - och slutligen gör vi de djupgående klassiska ställningarna. Kursen är ett förlopp. Varje yogaprogram har en verkan i sig - men är även en förberedelse för övningarna på nästa lektion.

Andningsövningar

höjer din energinivå. De utförs efter yogaställningar och före avspänning och meditation. När de används regelbundet förbättras balansen mellan hjärnhalvorna. Mentala spänningar löses upp och du kan släppa tillstånd som stress och depression. Härmed stärks din koncentration och handlingskraft. Läs mer om andningsövningarna

Yoga Nidra

Meditativ djupavspänning som medvetandegör och avspänner både din kropp och ditt sinne. Under Yoga Nidra ligger du helt stilla på rygg och följer en metod som läraren vägleder. Vid regelbundet bruk av Yoga Nidra blir det lättare att slappna av i vardagen och sömnkvaliteten förbättras. Yoga Nidra ingår i alla våra yoga- och meditationskurser.

Tratak

På kurserna i Yoga, Avspänning & Koncentration ingår koncentrationstekniken Tratak. Här tränar du förmågan att avspänt hålla uppmärksamheten på en sak. Tratak löser upp spänningar kring ögonen och gör det lättare att visualisera.

Meditation

På vissa av våra kurser undervisar vi även i meditation. Att meditera regelbundet ger klarhet och överblick i vardagen, och hjälper dig att möta livets utmaningar med större ro.

Yoga Course for Beginners

Yoga poses

We start with easy tension-releasing exercises that stimulate the whole body and make it flexible. These are followed by exercises that specifically strengthen your back and improve your balance. Finally, you learn the deep-reaching classical poses. The course is a process. Each yoga program has an effect in itself - but is also a preparation for the exercises in the next class.

Breathing exercises

The yogic breathing exercises raise your energy level. They are practiced after the yoga poses and before the relaxation and meditation. When used regularly, they improve the balance between the brain hemispheres. Mental tensions are dissolved and you can release such states as stress and depression. Thus strengthening your concentration and your ability to act. Read more about breathing exercises

Yoga Nidra

A meditative deep relaxation that removes tensions and raises awareness in both your body and mind. During Yoga Nidra, you lie completely still on your back and follow a method guided by the teacher. With the regular practice of Yoga Nidra it becomes easier to relax in everyday life and the quality of sleep is improved. Yoga Nidra is part of all our yoga and meditation courses.

Tratak

The courses in Yoga, Relaxation and Concentration include the concentration technique Tratak. Here, you train the ability to keep your attention on one thing in a relaxed way. Tratak releases tension around the eyes and makes it easier to visualize.

Meditation

In some of our courses we also teach meditation. Meditating regularly brings clarity and perspective to everyday life, and helps you to face life's challenges with greater peace of mind.