Energins Källa

- en meditation från den tantriska Kriya Yoga

av Joachim Rodenbeck


"Mediterar man när man sätter sig ned, blundar och kopplar av?"
Knappast - några kanske lyckas att slappna av lite, men man kan lätt få en illusion om att man mediterar, när man istället glider bort i tankar, eller helt enkelt slumrar till, utan att gå på djupet.

En metod är viktig

För att komma in i det avspända tillståndet, utnyttja det och hämta kraft ur det, behöver man en metod. Detta bekräftar den amerikanske neuropsykologen H. Benson i sin kända studie om avspännings- och meditationstekniker The Relaxation Response från 1975. Människan kan mycket väl använda viljan till att aktivera sig eller bli upphetsad, men man kan inte slappna av bara med hjälp av viljestyrka. Även när man inbillar sig det, fungerar det inte - man uppnår inte verkligt djup avspänning eller meditation.

Överallt på jorden känner man till metoder för detta ändamål. I den japanska Zen-meditationen, och även i andra östliga traditioner, använder man andetaget som medel till att komma in i meditationen. Här upplevs först och främst det normala eller så kallade spontana andetaget.

I Kriya Yoga, som är känt i Kina och Indien, använder man en enkel andningsteknik, det så kallade psykiska andetaget, för att rena sinnet och komma i ett djupt tillstånd. Man kan antingen utföra detta andetag som det är, eller som utgångspunkt för ett mer omfattande meditationsförlopp. Meditationen Energins Källa (den lilla Kriya Yoga), baseras i stor utsträckning på denna andningsteknik.

Psykiskt andetag...

... också kallat Ujjayi Pranayama, är lätt att utföra. Det är ett djupt, långsamt och avspänt andetag. Du sitter upprätt i en meditationsställning. Vid andningsövningar och alla former av meditation där man arbetar med den psykiska energin, är en riktig meditationsställning viktig. Det säkerställer att energin strömmar fritt och harmoniskt.

Med andetaget gör du ett lätt viskande ljud, som kommer nedifrån stämbanden. Ljudet är avspänt som från ett barn i djup sömn. Man andas in med ljudet, djupt och långsamt, håller andan i ca. 3 sekunder, andas långsamt och avspänt ut med ljudet, och håller andan ute i ca. 3 sekunder. Därefter följer nästa inandning, och så vidare. Det finns alltså fyra faser i allt: inandning, hålla andan, utandning, hålla andan ute.

Andetaget inverkar på kropp och sinne

Att psykiska spänningar visar sig som muskelspänningar, och att man genom olika yogaövningar kan avlägsna dessa, är kanske bekant. (Se Yoga – och något helt grundläggande vid användningen av asana: yogaställningar). Detsamma gäller andetaget, också här sätter sig spänningar fast. Genom åren utvecklar varje människa sitt bestämda sätt att andas, som svarar till hennes personliga mönster av tankar och känslor. Vid varje tillstånd vi upplever reagerar vi genom att andas på ett speciellt sätt. Antingen vi är rastlösa eller förvirrade, avspända eller sömniga - andetaget förändrar sig omedelbart. Vem känner inte till "lättnadens suck", eller det att "tappa andan" när man verkligen blir överraskad?

Omvänt kan man genom andningsövningar (Pranayama) utöva ett direkt inflytande på kroppens och sinnets tillstånd. Det finns talrika sådana andningsövningar, var och en med sin precisa och speciella verkan. Många är stimulerande och ger en uppfriskande känsla av ny energi, andra verkar avspännande och harmoniserande.

Med hjälp av det jämna ljudet och den långsamma och regelbundna rytmen 'sträcker' det psykiska andetaget andningen. Därmed avlägsnas ojämnheter och blockeringar. Verkningen upplevs som behaglig avspänning och samtidigt ökad energi.

Tungan

Ett bestämt sätt att hålla tungan gör det psykiska andetaget fullständigt. Det kallas Khechari Mudra; på sanskrit betyder mudra en hållning som påverkar kroppens finare energi. Det finns en rad olika mudra, och denna betraktas som en av de viktigaste.

Tungan är böjd uppåt och bakåt, så att tungspetsen vidrör den mjuka delen av gommen och vilar där. Denna hållning kan till att börja med kännas något ovant, men Khechari Mudra har emellertid olika viktiga funktioner. När man sitter en längre tid med det psykiska andetaget sörjer den vikta tungan för att man inte blir torr i halsen; samtidigt stimulerar den det parasympatiska nervsystemet.

Man säger att denna hållning för en stund upphäver det direkta samspelet mellan kropp och sinne. Rastlöshet, och vad som annars kan dyka upp i sinnet av tankar och känslor, påverkar inte utan vidare kroppen, och omvänt påverkar tillstånd i kroppen inte så lätt sinnet.

Bättre till att klara smärta...

På våra yogakurser för gravida är det psykiska andetaget en viktig del av undervisningen. Det finns en rad olika andningstekniker som kan vara till hjälp under förlossningen, men många kvinnor säger att det först och främst var det psykiska andetaget som hjälpte dem att förbli avspända när sammandragningarna kom, till att ge sig hän till förlossningsförloppet och inte minst till att minska smärtorna.

En kvinna från Stockholm hade en stark upplevelse då hon födde sitt andra barn. Hon använde det psykiska andetaget under sista delen av öppningsperioden, som sträckte sig över flera timmar. Detta är för de flesta den mest krävande delen av förlossningen och här upplevs ofta stark smärta, det visste hon från sitt första barns födsel. Denna gång slappnade hon av med hjälp av andetaget och kände inga smärtor alls, fast hon var helt vaken och medvetet följde med i livmoderns öppnande. Hon blev själv så förvånad över det att hon trodde att förlossningen hade stannat. Varje gång hon började tvivla på detta, slutade hon med den psykiska andningen...

"... för att undersöka om något var fel, och plötsligt gjorde sammandragningarna rejält ont igen."

En stegvis fördjupning

Med det psykiska andetaget som grund utvecklar sig meditationen Energins Källa som ett fastlagt förlopp: Först börjar du med andetaget, du sitter med det en stund, faller till ro och fördjupar dig med det. Därefter lär du dig att upptäcka och använda bestämda energipassager i kroppen. Senare i förloppet tillkommer också bestämda ljud (Mantra). På detta sätt avlägsnas systematiskt spänningar och blockeringar i kroppens energi, och efterhand blir det omöjligt att fasthålla begränsande föreställningar och tillstånd. Stegvis fördjupar du sinnet och når fram till allt finare tillstånd.

Ett fullständigt meditationsförlopp varar mellan 20 och 45 minuter, men det kan naturligtvis inte beskrivas utförligt här. Om du vill veta mer finner du grundliga anvisningar i boken Yoga, Tantra och Meditation i min vardag av Swami Janakananda - men det bästa är att få en direkt och personlig undervisning på en kurs.

Alfa - avspänning för de grå cellerna

Också hjärnaktiviteten förändrar sig under Energins Källa, detta visades tydligt i ett försök utfört på universitetskliniken i Köln under ledning av dr Thomas Schmidt. Under meditationen fick flera yoga- och meditationslärare undersökt blodtryck och hjärtrytm, samt hjärnans elektriska aktivitet. Med hjälp av elektroder jämt fördelade på huvudet, registrerades hjärnaktiviteten på ett elektroencefalogram (EEG).

Först satt försökspersonerna ensamma och mediterade ostört, därefter försökte läkarna att störa dem systematiskt, berättar yogalärare Thorbjørn Knudsen:

" Våra händer sänktes ned i iskallt vatten, genom hörlurar kom öronbedövande oväsen, och vi blev till och med stuckna med nålar. Allt detta kunde jag periferiskt uppfatta, men jag kände mig inte störd av det."

De elektroniska mätningarna bekräftar denna personliga upplevelse. Under meditationen förändrades hjärnaktivitetens frekvens: Från en hög aktivitet (betafrekvens) till en djup och stabil alfafrekvens.

Hjärnfrekvensen kan mätas hos alla människor och visar tydligt om man befinner sig i ett vaket tillstånd (beta), om man spänner av (alfa), om man sover i en lätt (theta) eller i djup sömn (delta). Alfafrekvensen inträder varje gång vi spänner av, och det sker av sig själv precis innan vi somnar. I djup avspänning och i meditation däremot, väljer vi medvetet att förbli i alfatillståndet, alltså att inte gå vidare och somna. Detta tillstånd upplevs som en period då man faller helt till ro och får nya krafter. På väg in i ron öppnar sig sinnet och släpper vardagstankarna. Ofta dyker spontana kreativa idéer eller lösningar på problem upp.

Vad läkarna bakom undersökningen mest förvånades över var att det till och med under dessa extrema störningar inte förekom några ändringar i alfaaktiviteten. Hjärnan befann sig med andra ord under hela förloppet - oberoende av de yttre påverkningarna - i ett vaket och avspänt tillstånd utan att blockera.

Nyare undersökningar, både i USA och här i Skandinavien, visar dessutom att vid användning av meditation under längre tid kan hjärnaktiviteten ändras varaktigt. Den som mediterar regelbundet får alltså en bestående avspänningseffekt också i vardagen.

Effektiv inlärning

En berättelse från en studerande i Köpenhamn visar hur detta är praktiskt användbart. Hon höll på att förbereda sig inför en viktig tentamen och hade besvär med sitt pensum:

" Varje gång jag kom till speciella ställen i texten förstod jag inte innehållet. Jag blev spänd, trött och okoncentrerad, och kom inte vidare. Då jag började använda meditationen försvann dessa problem efterhand. Jag hade helt enkelt så mycket energi att jag inte kunde hålla kvar detta 'jag-kan-inte-tillstånd' Även vid svåra passager gav jag mig tid till att läsa och körde inte fast, och då blev sammanhang tydliga som jag tidigare inte alls hade kunnat överskåda. Jag kunde utan problem läsa in det som var nödvändigt."

Denna förmåga att förbli öppen är mycket viktig vid intellektuellt arbete, men kan göra nytta överallt i det dagliga livet och vid all form av kreativitet. När du inte utan vidare låter dig blockeras av begränsande föreställningar, kan du bättre använda din styrka till det du bestämt dig för.

På väg mot Kriya Yoga

I den tantriska traditionen finns två meditationsförlopp baserade på psykiskt andetag: Energins Källa och Ajapa Japa. Båda kallas också den lilla Kriya Yoga och är de första stegen i riktning mot den betydligt mer omfattande Kriya Yoga.

Ajapa Japa kan betraktas som en fortsättning på Energins Källa. Den är mer djupgående och omfattande både vad gäller tidslängden, och de olika stegens omfång och verkan. De sista stegen lär du under en kort tystnadsperiod.

Inlärningsprocessen av Ajapa Japa tar längre tid, och därför undervisar vi bara i den på 10- och 14-dagars retreater på Håå Retreat Center i Småland. Här lever man i två veckor på landet - utan TV, radio eller tidningar. En sådan semester från alla dagliga påverkningar skapar den ro och koncentration som är nödvändig för att verkligen lära sig meditationen, och för att få utbyte av den helt från början.

Den som vill gå ännu ett steg vidare kan lära den fullständiga Kriya Yoga. Swami Janakananda och Swami Ma Sita undervisar i den tantriska Kriya Yoga i dess ursprungliga form och omfång, och under de betingelser som krävs för en sådan invigning. Denna undervisning äger rum på vår årliga Tremånaders Sadhana-retreat, samt på den en månad långa Kriya Yoga-retreaten.

Se även Kartläggning av hjärnans aktivitet efter Kriya Yoga