Psykisk energi

– den psykiska energins historia

av Joachim Rodenbeck


"I vår tid har vi upptäckt elektriciteten för att kunna förstå energin i oss själva" (Fritt citerat från Sri Yukteswar i The Holy Science)

Vad är energi?

Energi, först och främst elektrisk energi - grunden för modern teknologi - spelar idag en så stor roll i vår kultur att man inte kan bortse ifrån den. Men vad är energi egentligen? Börjar energins historia med Edisons upptäckt av glödlampan, och har den nått sin blomstring med atomenergi, laserstrålar och ultraljud? Sett ur en annan synvinkel, är detta, som vi idag i vanliga fall betraktar som den teknologiska utvecklingens högsta steg, enbart ett mekaniskt, grovt och starkt begränsat, nästan primitivt sätt att använda energi?

Ser man sig omkring i de gamla kulturerna, finner man på alla kontinenter spår av en kunskap om, och användning av, kosmisk, biologisk eller psykisk energi, eller vad man nu vill kalla denna energi. I denna artikel kommer jag att ge olika infallsvinklar.

En tillbakablick genom Europas historia

Intresset för utforskande av psykisk energi, den livsenergi som varje människa råder över, kan också följas bakåt genom den europeiska historien. Lägg märke till att detta inte rör sig om filosofiska betraktelser, utan om praktiska metoder, som man bl.a. använde till att bota sjukdomar med.

Alkemisten, fysikern, läkaren och "mirakelbotaren" från renässansen, Paracelsus (förmodligen 1493 – 1541) kallade den för munis. Han upptäckte att energin kan rena kroppen och återupprätta god hälsa, och att blockeringar eller ett svagt energifält kan förorsaka sjukdomar. Paracelsus hade på sin tid stor framgång med att bota. Hans okonventionella metoder var dock inte förenliga med medicinens härskande föreställningar, och han blev utesluten ur läkarkåret. I våra dagar betraktas dock Paracelsus som en av de stora från sin tid.

Den tyske forskaren Franz Anton Mesmer (1734 - 1815) utvecklade begreppet animalisk magnetism; han kanaliserade sina patienters energi med händerna. Ännu idag finns så kallade magnetopater, vilkas behandling bygger på hans lära. Inte heller Mesmer lyckades försvara sin animaliska magnetism för läkarkammaren, och han blev bannlyst.

I grannlandet Belgien var kemisten och fysikern van Helmont (1577 – 1644) upphovsman till begreppet magnale magnum. Han var övertygad om att en människa på avstånd kunde påverka eller bota en annan genom denna energi. Också den kände tyske kemisten baron Carl Ludwig von Reichenbach (1788 – 1869) arbetade med ett motsvarande energibegrepp; han kallade det odisk energi.

På 1900-talet skapade den österrikiske psykoterapeuten Wilhelm Reich (1897 – 1957) begreppet orgonenergi i sin terapi. Han utgick från att spänningar och blockeringar i kroppens energifält manifesterar sig som psykiska störningar, och att psyket på samma sätt påverkar energin. Reich använde bestämda övningar – varav många liknar yogaställningar – till att återupprätta en fri ström av energi. Hans idéer bildar idag grunden för vissa psykoterapier. Reich, som var en av Sigmund Freuds mest kända elever, emigrerade till USA. Det är värt att lägga märke till att han här tillbringade de sista åren av sitt liv i fängelse, då han under McCarthy-regimen blev dömd för statsfientlig spridning av idéer.

Tabu – rädsla – intolerans

Ovanstående personer, teorier och föreställningar är bara ett urval av de mest kända. Listan skulle kunna göras mycket längre. Oavsett om den kallas vitalenergi, munis eller orgon, så står alla namn i grund och botten för det samma: En fin energi som ligger bakom och inverkar på den fysiska kroppen.

Man kan förvånas över att så många olika namn på denna energi dyker upp för att åter falla i glömska. Det lyckades inte för någon av dessa pionjärer att etablera sina teorier i den "officiella" vetenskapen. De flesta var tvungna att utföra sin forskning i det dolda, och några blev till och med förföljda till döds. Deras arbete hamnade under beteckningar som övertro och kvacksalveri.

Redan omkring år 400 blev gnostikernas aktiviteter förbjudna. De sysslade bl.a. med chakra. Esoteriskt vetande blev därefter, och helt intill våra dagar, enbart använt i hemliga sällskap, loger eller hos alkemisterna. Psykiatrikern Carl G. Jung hade t.ex. förbindelse med ett sådant sällskap.

Men varför blev dessa människor och deras åsikter i så hög grad avvisade och mött med intolerans i den dåvarande kulturen? Uppenbarligen var det tabu att befatta sig med psykisk energi - en nästan panisk rädsla för det okända. Det som inte kan förklaras med de vedertagna medel och begrepp man har till förfogande får tydligen inte finnas till.

Denna begränsning har dock endast sitt ursprung i det materiella tanke- och föreställningssättet. Det är inte fallet överallt på jorden. Andra kulturer (som jag visar senare) har integrerat användningen av psykisk energi i vardagen. Men först en utflykt i ett nyare naturvetenskapligt sätt att se på saker och ting.

Upptäckter i östblocket – Psykotronisk Energi

I slutet av 1920-talet hade man i Ryssland ett starkt intresse för utforskande av psykisk energi och så kallade paranormala förmågor (tankeöverföring på längre avstånd, att förflytta föremål med hjälp av viljekraft m.m.). Olika forskargrupper – fysiker, matematiker, biologer och psykologer – mottog rikligt med stöd av staten och de fick laboratorier med elektronisk mätapparatur till sitt förfogande.

I omfattande undersökningar under flera år, lyckades de att på olika sätt göra en "icke mekanisk" energi handgriplig och dokumenterbar. Vetenskapsmännen var överens om att de hade upptäckt en revolutionerande form av energi, ett energifält eller en energikropp, som står till varje människas förfogande.

"Alla levande väsen är fyllda av en slags energi, som tills nyligen var okänd för den västliga vetenskapen. Denna bioenergi, som vi kallar psykotronisk energi, är uppenbarligen grunden för PSI (övernaturliga förmågor)."

I boken Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain offentliggjorde amerikanerna Ostrander och Schroeder 1973 de mest intressanta och uppseendeväckande resultaten av dessa undersökningar.

Naturligtvis har forskarna i öst inte uppfunnit denna energi – utan deras upptäckter identifierar vad som genom århundraden vidareförts i många traditioner. Förtjänsten av deras arbete består i att de avmystifierar begreppet energi, och formulerar det i ord som kan förstås utifrån en teknisk-naturvetenskapligt präglad världsbild.

Kirlianfotografi – en bro till nutiden?

Utvecklingen av kirlianfotografiet sedan 1939 är en av frukterna av arbetet i Ryssland. Det är en sorts fotografi som gör det möjligt att se energifältet hos människor, djur och levande växter, som färgade ljusstrålar på ett fotografi eller en bildskärm – och här är det inte tal om värmeutstrålning.

Ett exempel från experimenten: Ett friskt blad "fotograferas", och energifältet blir synligt – som en kontur av ljusstrålar i alla riktningar runt bladet. Därefter skär man bort en tredjedel av bladet och upprepar fotograferingen, med det resultat att energifältet från hela bladet fortfarande finns där – med samma form och storlek som på den första bilden. Först när man tar bort mer än en tredjedel "dör" bladet och energikroppen försvinner.

"All aktivitet i människans inre liv nedskrivs i ljus-hieroglyfer..." (Semyon Kirlian, uppfinnare av kirlianfotografiet).

Med hjälp av kirlianfotografering kan man se hål i bestämda delar av energikroppen eller fältet, och därigenom diagnostisera sjukdomar. När olika tillstånd som beror på känslor och tankar, jämförs med tillstånd som uppstår i meditation och avspänning, kan man synligt registrera skillnader i energifältet.

Andra kulturer

Kännedomen om en psykisk energi man kan styra - en livsenergi eller kosmisk energi som människan är en del av - är fast rotad i många gamla traditioner och kulturer.

I Kina kallas energin chi, och i Polynesien mana. I Indien - ett land där man i alla tider haft respekt och tolerans gentemot människor som arbetar med sig själva, och som söker tillvarons spirituella dimension - talar man om prana.

Under de senaste åren har intresset för ursprungliga kulturer vuxit hos oss. Dock ska man akta sig för missförståndet att det handlar om exotiska filosofier, som det gäller att lära sig utantill, eller som man ska tro på. Detta är inte teoretiska begrepp, utan först och främst praktiska metoder, som man kan använda till att förbli fysiskt och psykiskt frisk och utvecklas spirituellt. De har förmedlats oförändrade genom århundraden, och vi har idag möjlighet att dra nytta av dem.

Akupunktur

I den kinesiska eller japanska traditionen finner man också metoder att bota med som akupunktur och shiatsu. De är baserade på ett exakt fastlagt nätverk av energikanaler (meridianer), i vilka livsenergin chi eller ki strömmar. Förenklat kan man säga att här korrigeras en felaktig energifördelning, genom att stimulera bestämda energipunkter. På så sätt avlägsnas orsaker till sjukdomar och smärta. En behandling består av punktmassage eller insättning av nålar. Trots att skolmedicinens hittills använda förklaringar är otillräckliga, bestrider ingen seriös läkare längre effekten av dessa metoder.

Prana

NADI2

Prana är det namn som används för den kosmiska livsenergin i den indiska traditionen. Precis som i akupunktur finns även här ett nätverk av energiströmmar (nadier), som fördelar sig i hela kroppen, och i vilka prana strömmar. Nadiernas banor och funktioner är detaljerat beskrivna i de gamla yogaskrifterna (se också bilden sid. 5), men används framför allt praktiskt i den levande yogatraditionen.

Teoretiska studier av skrifter är inte tillräckligt för att uppnå erfarenhet med detta – bara den som använder yogans metoder kommer verkligen att kunna förstå vad som menas med de gamla anvisningarna.

Det finns olika slags metoder som har inflytande på energiströmmarna: asana (yogaställningar), pranayama (andningsövningar), mudra och bandha (hållningar och lås). Detta är metoder som gradvis går djupare – från rening till kontroll av energin – och vid regelbundet bruk leder de till en stabil sundhet och klara tillstånd. Vi har tidigare utförligt beskrivit hur asana reglerar pranaströmmen.

När en balans har uppnåtts genom dessa metoder kan man också använda längre gående tekniker som t.ex . Prana Vidya . Det är en botningsmetod, från den tantriska traditionen, där man kanaliserar den psykiska energin. Energin leds dit där det är behov av den – till sjuka områden i ens kropp eller till andra personer, även på avstånd.

Principen att bota med energi används också inom skolmedicinen, fast i en något grövre form: På min tid vid Tyska Sportuniversitetet i Köln satte man elektroder på kroppen vid olika idrottsskador, som ledbandssträckningar och benbrott. Det skadade området stimulerades med hjälp av svagström. På ett sjukhus i Syracuse i New York, leder man på samma sätt svagström genom drabbade områden. Man virar koppartråd omkring t.ex. ett brutet ben, och påskyndar därmed läkeprocessen betydligt.

Har man en gång lärt sig att använda den psykiska energin i detta syfte har man fått en mycket kraftig, och samtidigt långt mer förfinad, metod till sitt förfogande än vad som mestadels används idag.

 

Energi är liv – en annan syn på människan?

På sjukhusens intensivavdelningar är det möjligt, med hjälp av apparater, att hålla igång en människas organiska livsfunktioner nästan obegränsat. Dödshjälpsdiskussionen i våra dagar visar tydligt att man här hamnat i ett gränsområde – hur länge är en människa egentligen vid liv? Ännu i vårt århundrade förklarades en människa död när hjärtat slutat slå och andetaget hade upphört. Man lyssnade efter hjärtslagen och kontrollerade med en spegel framför näsborrarna – om spegeln inte blev immig var patienten död.

Enligt nuvarande lagar, så som de används i Europa och Skandinavien, är det definierat att en människa är levande så länge det fortfarande kan mätas elektrisk aktivitet i hjärnan – med andra ord, så länge det finns energi i kroppen. Hjärtat kan tillfälligt sluta slå, andetaget kan stanna upp, men när det inte längre finns energi närvarande har livet lämnat kroppen. Enligt våra lagar är människan alltså ett väsen vars liv beror på energi. En upptäckt som vi långsamt integrerar i vår världsbild...

 

Se även:

Energins Källa
en meditation från den tantriska Kriya Yoga >>

Yoga och den finare energin >>

Kriya Yoga >>