Erfarenhet och kunskap

- om att utbilda lärare vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola

samlat och redigerat av Swami Ma Sita Savitri - år 1996 (redigerat 2016)


Del ett - Heltidsträning

"Det som är planerat är tradition.
Det som inte är planerat är fantasi.
Det som består av båda är ande."
(gammalt sufiordspråk)

Yogalärarutbildningen är en kreativ process, en dynamisk träning, en lärotid och framför allt, ett sätt att leva. Det är en process som är utåtriktad mot samhället, och djup i förhållande till de meditationer och metoder vi använder, och i sättet vi lever på i de olika skolorna och gemenskaperna (ashram).

Vår yogalärarträning omfattar mer än enbart att mötas då och då under veckan och speciella veckoslut. Det är en heltidsutbildning. Den attraherar människor som uppriktigt söker ett meningsfullt sätt att leva och arbeta, och som även vill hjälpa andra.

De levnadsförhållanden som vi har skapat kring utbildningen gör det möjligt att uppnå värden som normalt är ouppnåeliga i samhället; att väcka och stärka glädjen i att vara och kämpa mindre för att bli något annat.

Utbildningens och träningens mål är personlig växt och andlig insikt, baserad på en grundlig kännedom om yoga och meditation. Det är en träning som står i kontrast till mediesamhället där människor fylls med information men där personlig erfarenhet saknas. Detta har katastrofala följder och leder till rädsla, känslolöshet och passivitet. Tyvärr lider många former av utbildningar av just denna brist. Även vissa yogalärarkurser lägger vikt vid att proppa eleven full av teoretisk och mytologisk kunskap, och innehåller mycket litet personlig eller individuell praxis, vilket begränsar upplevelsen av yogans och meditationens effekt.

Det tar minst fyra år att bli en självständig yogalärare vid vår skola, och ytterligare minst två år om man vill undervisa i meditation.

Utbildningen ses som ett spännande och rikt kapitel i ens liv, inte något man bara gör för att få ett diplom. De som har fullföljt lärarutbildningen kan få ett diplom som svarar till utbildningens längd och natur:

  1. yoga;
  2. yoga och meditation;
  3. yogacharya (en andlig lärare och mästare i yoga).

Diplomet innehåller både generell och personlig information, samt en förteckning över vad läraren är kvalificerad att undervisa i.

Tremånaders-retreat - en stark och solid grund

Yogalärarutbildningen börjar med Tremånaders sadhana-retreatenpå Håå Retreat Center. Det finns inga andra inträdeskrav till denna internationella retreat än lusten att delta, gå på upptäcktsfärd och dra nytta av det kursen innehåller.

Kursen är i sig själv mer omfattande och djupgående än många yogalärarkurser runt om i världen. Ändå är inte syftet med Tremånaders sadhana-retreaten att utbilda lärare, och den ger inte heller kompetens till att undervisa. Det är främst en process för ens egen utveckling och insikt. Oberoende av vad man vill göra efter tremånaders-retreaten, bildar det man lär sig en enastående grund för ens sadhana (ens personliga arbete med yoga och meditation) under kommande år.

De flesta människor som deltar i denna retreat har inte heller som syfte att vara med i yogalärarutbildningen efteråt.

Ett yogalärarseminarium i Håå handlar förutom lektionerna i yogarummet om att lösa praktiska uppgifter tillsammans, som här då en kloakring lirkas på plats. Barnen tittar på i bakgrunden.

Den formella starten

Vid slutet av Tremånaders-retreaten äger ett samtal rum mellan läraren och den elev som önskar vara med i utbildningen. Är detta samtal tillfredsställande för båda parter förpliktar eleven sig att följa utbildningen, och läraren att acceptera och undervisa eleven enligt de villkor som skisseras i denna artikel.

Utbildningen äger sedan rum i en av stadsskolorna och/eller på internationella Håå Retreat Center.

Utbildningens huvuddrag

Kan ställningen rätas upp lite mera? Korrigering av axelstående under en en 14-dagarsretreat i Håå.

Undervisningsåret är indelat i tre terminer, som vardera består av ungefär fyra månader.

Under sommaren är skolorna i städerna öppna större delen av tiden, men lärarna och aspiranterna använder också tid till att resa, undervisa på internationella Håå Retreat Center och till att lösa personliga uppgifter. I Håå hjälper man till med olika praktiska uppgifter ”bakom” kurserna. Det ingår också i utbildningen att en gång om året själv vara elev på en kurs.

Under resten av året (september - december och januari - april) förmedlar yogalärarklasserna teoretisk såväl som praktisk insikt i yoga.

Moduler

Ämnena för en del av dessa lektioner är grupperade i moduler. En större och flera mindre moduler genomgås mellan september och april. Alla moduler behandlas under fyra år.

Det räcker inte att vara en duktig yogalärare. Det finns mer att lära när man ska driva en yogaskola, t ex layout till broschyr vid ljusbordet i Håå, eller arbeta med websidor och layout på en dator.

De fyra huvudmodulerna är:

1. Hatha Yoga, reningsprocesser, inklusive Tratak (en koncentrationsteknik). Asana, de fysiska yogaställningarna och deras effekt på kropp, sinne och psyke. Yogaterapi, som innehåller både yogiernas traditionella kunskap och aktuell vetenskaplig forskning om hur yoga kan användas som metod för att hela.

2. Rening av energiströmmar och att väcka och använda psykisk energi, vilket inkluderar pranayama (andningsövningar); mudras och bandhas (hållningar och lås); Prana Vidya ("kunskap om energin" - en helande metod). Fördelaktiga fysiska och psykosomatiska effekter av pranayama. Bland annat att skapa en sund och även kreativ jämnvikt i kommunikationen mellan de två hjärnhalvorna.

3. Yogisk avspänning i teori och praktik, huvudsakligen baserad på olika variationer av Yoga Nidra (yogisk djupavspänning) och shavasana (att ligga dödsstilla), samt på metoder till att bemästra påverkningar (pratyahara). Det sistnämnda sker genom upplevelse, accepterande och att gå saker till mötes, samt genom avspänning och meditationstekniker.

4. Koncentration – dharana; Tratak (inre och yttre) och visualiseringar (se del två: En modul) och Nada Yoga.

Andra ämnen som ingår under dessa fyra år tillsammans med huvudämnena är:

Meditation:
Största delen av undervisningen i meditation äger rum vid yogalärarseminarier och på retreater vid internationella Håå Retreat Center (se nedan), vid satsang med Swami Janakananda, på Antar Mauna-kurser (Inre Stillhet, se även Swami Janakanandas bok Yoga, tantra och meditation i min vardag), vid de större skolorna i Köpenhamn och Stockholm och vid personlig vägledning och praxis.

Ämnen i utbildningen

Listan innehåller namn på de flesta ämnen, metoder, discipliner eller grupper av sådana, som aspiranten kommer att stifta bekantskap med under utbildningen, både i praktik och teori.

Abstrakt meditation
Ajapa Japa
Andningsmedvetande
Antar Mauna (Inre Stillhet)
Asana
Avspänning
Bandha
Bhakti Yoga
Brahmacharya
Chakra
Chakra Arohan/Awarohan
Chaya Upasana
Chidakasha Dharana
Chit-Agni Kriya
De-automatisering
Dharana och Dhyana; sthula, jyotir, sukshma; swarupa
Drömmar
Föredrag
Hatha Yoga Shatkarma (reningsprocesser)
Icke-meditation
Japa Yoga
Jnana Yoga
Karma Yoga
Kirtan
Kommunikation
Konfrontation
Kriya Yoga
Kroppsmedvetande
Kumbhaka
Kundalini Yoga
Laya Yoga
Maithuna, den tantriska sexuella ritualen (i teorin)
Mantra
Mauna
Medicinsk forskning på yoga och meditation: a) Andras rapporter b) Det vi själva deltar i
Mudra
Mystik
Nadi
Nada Yoga
OM - meditativ sång
Prana
Prana Vidya
Pranayama
Pratyahara
Psykisk symbol
Raja Yoga
Sadhana
Samadhi
Sankalpa
Satsang
Shamanism jämfört med yoga och tantra
Skrifter om yoga och tantra
Spegelmeditation
Spontan meditation
Sufi-dans
Swara Yoga
Tantra
Tratak; Antar, Bahir, Tattwa
Uppmärksamhet
Vairagya
Vishuddhi Shuddhi
Visualisering
Viveka
Yantra
Yoga i olika (forntida) kulturer
Yoga Nidra, och i jämförelse med Yoga Nidra också ämnen som : klinisk hypnos, Autogen träning, Progressiv avspänning
Yogaterapi
Yogans grundbegrepp

Lektioner

Yogaläraraspiranten deltar i tre lektioner varje vecka. Varje lektion pågår ca två timmar. Ämnena är:

1.Yogans pedagogik och praxis. Här undervisar läraraspiranten de andra lärarna och får konstruktiv kritik. Han eller hon lär känna de olika yogaprogrammens struktur, hur man undervisar elever på olika nivåer, innehållet i varje lektion, hur man utvecklar undervisningen vecka för vecka och säsong för säsong.

2. Veckan som gick... Genom frågor och rapporter från undervisningen av skolans vanliga kurser får aspiranten löpande den nödvändiga vägledningen efter hand som utbildningen fortskrider (se också nedan, det första året).

3. Var och en av de ovan nämnda fyra modulerna presenteras genom:
a. Källmaterial i form av skrifter
b. Vetenskapliga rapporter
c. Praktiska klasser i de metoder som hör till ämnena i den aktuella modulen
d. Individuell praktik och upplevelse av de metoder som används i förbindelse med modulen.

Varje vecka deltar man även i gruppmeditationer; och man är med som elev eller undervisningsassistent i några av de vanliga yoga- och/eller meditationslektionerna som leds av skolans mer erfarna lärare.

Varje säsong håller Swami Janakananda satsang i de olika ashram - och undervisar på Antar Mauna-kurser (se även Harmoni mellan upplevaren och det upplevda), som aspiranten deltar i.

Karma Yoga

En väsentlig och oumbärlig del av utbildningen och träningen är Karma Yoga. Det omfattar samarbete och kommunikation med de andra yogalärarna kring driften av yogaskolan, med alla de uppgifter det innebär; såsom att göra layout, distribuera broschyrer, skriva artiklar för hemsidan, butikspassning och kommunikation med elever, administration, planering av kurser, matlagning, städning, bokföring, jordbruk och grönsaksodling, skogsarbete, byggnadsarbete, rådgivning och - naturligtvis - undervisning.

"Karma Yoga tränar din uppmärksamhet och ökar din energi. Intellektuellt är det lätt att veta vad man ska göra och hur man ska hantera en situation eller uppgift, men vad händer i praktiken? Kan du bryta gamla vanor och begränsande påverkningar? Du upptäcker det genom att ge dig hän åt Karma Yoga.

Hållningen i Karma Yoga är avgörande för en yogalärare. Man gör det som är nödvändigt och man lär sig att inte vara självupptagen. Det ska inte finnas några dolda motiv för att undervisa i yoga. Jag förväntar mig att eleverna säger adjö när de går, men jag förväntar mig inte att de ska tacka mig. Detta innebär inte att det är brist på kommunikation...

Ashramet bildar en bra grund för att utföra Karma Yoga i praktiken." (Mira - ledare av skolan i Stockholm)

"Inom yogalärarutbildningen arbetar vi i praktiken med förmågor som är en förutsättning för gott ledarskap: Överblick genom att sköta olika sorters uppgifter, intuition genom personlig praktik, träning i kommunikation och ett medvetet förhållande till ansvar. Träningen i förbindelse med Karma Yoga är inte fastlagd på förhand, utan utvecklar sig som en personlig kurs i överensstämmelse med förmågor och kvalifikationer - på samma sätt som en sund organisations dynamik.

I själva verket upplever jag att utbildningen berör en essens bakom det hela, som går djupare än teori om gott ledarskap och kommunikationsanalys. Det är den spontana förmågan att vara närvarande och handla i en given situation utan att ha baktankar. Paradoxalt är denna attityd inte i överensstämmelse med ett samhälle som bygger på konkurrens - en ledare utan något syfte..."
(Uri - en yogalärare under utbildning)

Skolan samarbetar löpande med läkare och forskare kring vetenskapliga undersökningar av yoga och meditation. Här mäts en av lärarna på universitetskliniken i Köln. EEG, andning, blodtryck m m, resultaten samlas i en dator för senare utvärdering.

Yogalärarseminarier

En grundläggande del av utbildningen är de fyra årliga yogalärarseminarierna på Håå Retreat Center: två veckor i maj, två veckor i augusti/september, ett veckoslut i oktober och två och en halv vecka i december.

Seminarierna leds av Swami Janakananda tillsammans med erfarna yogalärare från skolans olika avdelningar.

Eftersom gruppen består av elever även från andra länder än Skandinavien, är engelska det huvudsakliga språket.

Förutom användningen av yogaövningar, meditation och satsang, har varje seminarium ett huvudämne eller tema som lektioner och diskussioner handlar om.

Seminarierna är ganska intensiva och tjänar till att stärka de enskilda lärarnas meditation och insikt - de fungerar även som "reningsprocesser" vid slutet av varje säsong. De ger lärarna möjlighet att på ett mer genomgripande sätt släppa påverkningar och spänningar som de samlat på sig under säsongens aktiva arbete med att undervisa vid de olika skolorna - och att gång på gång laddas upp, återfinna balansen och mittpunkten i sig själva och på så sätt se det arbete vi gör lite ovanifrån - med perspektiv. Därför är det bara några få timmar varje dag som är ”teoretiska” klasser.

Under dessa seminarier läggs vikt vid den enskildes användning av yoga och meditation. Dagen börjar med Kriya Yoga i yogarummet (vilket också är fallet i det dagliga livet i skolorna), och följs av en eller två yogaklasser under dagen. På kvällarna, utöver samtal och diskussioner, är det gemensamma meditationer och ibland kirtan (musik och dans).

Lärarna och läraraspiranterna från alla ashram möts, utväxlar erfarenheter och samordnar utbildningen för varje säsong. Vi arbetar också tillsammans med olika praktiska uppgifter, t ex produktionen av vår webbsida och skötsel och underhåll av av retreatcentret.

Människor kommer och går, och några av de oberoende lärarna som har avslutat sin formella utbildning fortsätter att komma till yogalärarseminarierna i Håå.

Gästlärare

Då och då har läkare och forskare inom psykologi inbjudits som gästlärare vid yogalärarutbildningen, främst vid våra yogalärarseminarier. Det har hållits kurser med Roop Verma i den form av Nada Yoga som indiska musiker använder och lär ut. Bland andra kurser kan nämnas en om tantriska yantra, med den indiske tantriske målaren Sohan Qadrisufidans (se bilden); och afrikanska trummor och dans. Vi har haft en kurs i time management, konfliktlösning och kommunikation med Robyn Taylor, en högt kvalificerad lärare från Australien.

Nyligen har vi haft besök av en talpedagog, en neuropsykolog och av en läkare från Australien med yogaterapi som specialitet.

Ajit Mookerjee, som utgivit flera böcker om tantrisk konst, och Jabrane Sebnat, marockansk sufimästare, är några av de gästlärare som yogalärargruppen mött i Håå under åren.

Fyra år

Innan första året av yogalärarutbildningen deltar man i Tremånadersretreaten på Håå Retreat Center, från januari till april. Efter retreaten bor aspiranterna i Håå, hjälper till vid sommarkurserna och deltar eventuellt i några yogalärarklasser under sommaren. I september börjar säsongen med mer intensiv undervisning, med tre klasser varje vecka och aspiranterna tar del i det dagliga arbetet samtidigt som de får träning.

Sadhana: Ens egen självständiga användning av yoga och meditation är del av den dagliga rutinen varje år, under hela utbildningen.

Undervisningserfarenhet: Man börjar undervisa en eller två nybörjarklasser under detta år, under vägledning av en erfaren lärare.

Det andra året. Den individuella sadhana fortsätter, fördjupas och stabiliseras ytterligare. Yogalärarlektionerna fortsätter. Aspiranten börjar undervisa på fler kurser och påtar sig mer ansvar i de olika Karma Yoga-uppgifterna. Om aspiranten har flyttat till en av skolans andra avdelningar hjälper han eller hon till i Håå över sommaren och deltar även som elev på en av 14-dagarskurserna där.

Det tredje året. Nu har aspiranten fått erfarenhet och påtar sig mer ansvar för driften av skolan, i administration och planering, i utbildningen och i undervisning, och i vägledning av andra.

Fjärde året. Aspiranten börjar nu förbereda sig för att undervisa i meditation. Efter det fjärde året får han eller hon allt fler möjligheter till meditationsundervisning.

Naturligtvis varierar utbildningen i förhållande till individuella behov och önskemål, motivation och förmågor. En yogalärarutbildning allena är dock ingen garanti, det beror på individen - eller sagt med Swami Satyanandas ord "yoga frigör dig inte, det gör du själv".

Yogashow med Swami Janakananda och yogalärarna i Olympia Hall, London 1979. Bilden nedan till vänster är från samma show. Bilden nedan till höger visar en undervisningssituation, samma plats.

Internationella evenemang

Med början vid den internationella kongressen i Monghyr i Indien 1973, har grupper av lärare rest ut och deltagit vid internationella yogakongresser arrangerade av The International Yoga Fellowship Movement. År 1977 arrangerade vår skola en sådan kongress, Meditation Yoga ´77, med Paramhansa Satyananda som protektor. En grupp lärare besökte Paramhansa Satyananda i Deoghar 1994, en grupp deltog vid en kongress som hölls i Bogotá 1995, och en annan i Sydney 2000, för att nämna några.

Grupper av lärare och aspiranter har också deltagit i åtskilliga festivaler, såsom Body, Mind and Spirit i London, New York, Köpenhamn, Oslo, Stockholm m fl städer.

Ashram - ett sätt att leva

Ett fåtal av oss lärare har mottagit en swami-invigning genom åren. Några har bett om att få nya namn. Det är baserat på ett personligt beslut och är inte ett krav för att vara en del av ashramet eller utbildningen. Livet vi lever är dock lika innerligt och konsekvent som en sannyasins. I vardagen har vi möjlighet att upptäcka glädje och kreativitet i en balans mellan ett inre liv stärkt av meditation, och ett liv i samhället som aktiva och kreativa lärare. Det som räknas är en meningsfull livsstil och det sätt på vilket vi utforskar våra möjligheter (sadhana).

Många av oss har tränats av och haft värdefull kommunikation med Swami Janakananda i mer än de traditionella tolv åren. Vi ses nu mer som lärare och vägledare än som elever, och vi driver de olika skolorna i samarbete med varandra. Andra har, efter många år i skolan, skapat oberoende skolor eller undervisar på egen hand.

Det finns också människor som bor och deltar i ashramet utan att vilja bli yogalärare. De vill ägna en period av sitt liv åt sadhana, då de kan arbeta med yoga och meditation i bästa möjliga omgivning.

Många av lärarnas ursprungliga motiv för att vilja vara med i skolan var faktiskt att bo på en plats där sadhana var del av det dagliga livet. Lite i sänder började de se nyttan av och meningen med att undervisa andra i yoga.

Ekonomi

Läs om kostnaden för utbildningen i introduktionen till yogalärarutbildningen.
Anledningen till att avgifterna är låga är att man lever ett integrerat liv i ashramet. Med större utgifter skulle man troligen vara tvungen till att ha förpliktelser på andra platser, och därmed inte få tid nog till att motta den omfattande träningen och utbildningen.

Personlig växt kan inte mätas i pengar eller tid. Å andra sidan gör tid och motivation det möjligt att uppnå solid och konsekvent vägledning i överensstämmelse med en yoga som är levande och tidlös.

Paramhansa Satyananda vid kongressen Meditation Yoga ´77 i Stockholm.

 Perspektivet

Utbildningen har tre syften:

Och sist men inte minst,

>>>  Del två - en modul